Duomenų apsauga

1. Apibrėžimai

Ši duomenų apsaugos deklaracija yra pagrįsta apibrėžimais, kuriuos Europos įstatymų leidėjas vartojo direktyvoms ir reglamentams, kai buvo priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR). Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje, be kita ko, vartojami šie apibrėžimai: asmens duomenys, duomenų subjektas, tvarkymas, duomenų tvarkymo apribojimas, profiliavimas, atsakingas asmuo, gavėjas, trečioji šalis, sutikimas.

2. Už tvarkymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Šis duomenų apsaugos pranešimas taikomas tvarkant duomenis:

Atsakingas :

S.M.H. „Gmelin + Co. GmbH“

Lembergstrasse 19

72766 Reutlingenas

 

3. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas, taip pat jų naudojimo tipas ir tikslas

 

 

3.1 Duomenų rinkimas, kai lankotės mūsų svetainėje

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją vadinamuosiuose serverio žurnalo failuose, kuriuos jūsų naršyklė mums automatiškai perduoda. Tai yra: Naršyklės tipas / naršyklės versija Naudota operacinė sistema Persiuntimo URL Prieigos kompiuterio pagrindinio kompiuterio pavadinimas Serverio užklausos laikas Šių duomenų negalima priskirti konkretiems asmenims. Šie duomenys nebus sujungiami su kitais duomenų šaltiniais. Mes pasiliekame teisę tikrinti šiuos duomenis atgaline data, jei sužinome apie konkrečius neteisėto naudojimo požymius.

Apdorojimas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, atsižvelgiant į teisėtą mūsų interesą pagerinti mūsų svetainės stabilumą ir funkcionalumą. Duomenys nebus perduoti ar naudojami jokiu kitu būdu. Tačiau pasiliekame teisę tikrinti serverio žurnalo failus atgaline data, jei yra konkrečių neteisėto naudojimo požymių.

 

3.2 Duomenų rinkimas susisiekus

Kai susisiekiate su mumis (pvz., naudodamiesi kontaktine forma ar el. paštu), renkami asmens duomenys. Kurie duomenys yra renkami kontaktinės formos atveju, galima pamatyti iš atitinkamos kontaktinės formos. Šie duomenys yra saugomi ir naudojami tik atsakant į jūsų užklausą arba norint užmegzti kontaktą ir susijusį techninį administravimą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas mūsų interesas atsakyti į jūsų užklausą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jei jūsų kontaktas yra sutarties sudarymas, papildomas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jūsų duomenys bus ištrinti po galutinio jūsų užklausos apdorojimo, taip yra tuo atveju, jei iš aplinkybių galima spręsti, kad atitinkamas klausimas buvo galutinai išaiškintas ir su sąlyga, kad nėra įstatymų numatytų saugojimo reikalavimų, pvz., Sudarant sutartį.

 

 

3.3 Duomenų naudojimas tiesioginiam paštu

3.3.1 Reklama paštu

Atsižvelgdami į teisėtą suinteresuotumą individualizuotu tiesioginiu paštu, mes pasiliekame teisę saugoti jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą ir – jei mes gavome šią papildomą informaciją iš jūsų kaip sutartinių santykių dalį – jūsų vardą , akademinis laipsnis, gimimo data ir jūsų vardas. Norėdami išsaugoti profesinį, filialo ar įmonės pavadinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir naudoti jį siunčiant paštu įdomius pasiūlymus ir informaciją apie mūsų produktus.

Bet kuriuo metu galite prieštarauti duomenų saugojimui ir naudojimui šiam tikslui, siųsdami pranešimą adresu post@24eCom.com. Jūsų duomenys bus nedelsiant ištrinti.

 

4. Slapukų naudojimas

Kai kuriuose interneto puslapiuose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai nekenkia jūsų kompiuteriui ir juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų pasiūlymą patogesnį, efektyvesnį ir saugesnį. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir kuriuos išsaugo jūsų naršyklė. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „sesijos slapukai“. Po jūsų apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai lieka saugomi jūsų įrenginyje, kol jų neištrinsite. Šie slapukai leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kitą kartą lankantis. Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuotas apie slapukų nustatymą ir leistumėte slapukus tik atskirais atvejais, tam tikrais atvejais arba apskritai negalime priimti slapukų ir įjunkite automatinį slapukų ištrynimą, kai uždarote naršyklę. Jei slapukai išjungiami, šios svetainės funkcijos gali būti ribojamos. Galite užkirsti kelią tokių slapukų saugojimui jūsų naršyklėje atlikdami atitinkamus nustatymus savo interneto naršyklėje.

5. Duomenų subjekto teisės

Taikomi duomenų apsaugos įstatymai suteikia jums visapusiškas duomenų subjektų teises (informaciją ir intervencijos teises) prieš asmenį, atsakingą už jūsų asmens duomenų tvarkymą, apie kurį mes jus informuojame toliau:

  • Teisė į informaciją pagal GDPR 15 straipsnį: Visų pirma, jūs turite teisę į informaciją apie savo tvarkomus asmens duomenis, tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus atskleisti jūsų duomenys, planuojamas saugojimo laikotarpis ar saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai, teisės į taisymą, ištrynimas, tvarkymo apribojimo egzistavimas, prieštaravimas tvarkymui, skundas priežiūros institucijai, jūsų duomenų kilmė duomenis, jei nesame surinkę iš jūsų automatinio sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą ir, jei reikia, prasmingą informaciją apie logiką ir tokio tvarkymo apimtį bei numatomus padarinius, taip pat jūsų teisę būti informuotam apie garantijas pagal GDPR 46 straipsnį, kai persiunčiate savo duomenis egzistuoja trečiosiose šalyse;

 

  • Teisė į taisymą pagal BDAR 16 straipsnį: Jūs turite teisę nedelsiant ištaisyti neteisingus duomenis apie jus ir (arba) užpildyti neišsamius mūsų saugomus duomenis;
  • Teisė į ištrynimą pagal BDAR 17 straipsnį: Jūs turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei laikomasi BDAR 17 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Tačiau šios teisės nėra, ypač jei duomenų tvarkymas yra būtinas norint pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, įvykdyti teisinę pareigą dėl viešojo intereso arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą pagal GDPR 18 straipsnį: Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas jūsų asmens duomenų tvarkymas tol, kol bus tikrinamas jūsų duomenų tikslumas, jei atsisakote ištrinti savo duomenis dėl neleistiną duomenų tvarkymą ir prašykite apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei jums reikia jūsų duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, pareikšti ar apginti po to, kai mums nebereikia šių duomenų, kai bus pasiektas tikslas, arba jei jūs pateikėte prieštaravimą dėl jūsų konkreti padėtis, kol dar nėra nustatyta, ar mūsų teisėtos priežastys nusveria;
  • Teisė į informaciją pagal BDAR 19 straipsnį: Jei atsakingam asmeniui pareiškėte teisę į duomenų ištaisymą, ištrynimą ar duomenų tvarkymo apribojimą, atsakingas asmuo privalo tai ištaisyti arba ištrinti visiems gavėjams, kuriems asmeninis su jumis susiję duomenys buvo atskleisti apie duomenis arba apribotas jų tvarkymas, nebent tai pasirodytų neįmanoma arba reikalautų neproporcingų pastangų. Jūs turite teisę būti informuotas apie šiuos gavėjus.
  • Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį: Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, bendru ir mašinoje skaitomu formatu, arba prašyti juos perduoti kitam asmeniui atsakingas, kiek tai techniškai įmanoma;
  • Teisė atšaukti sutikimą, duotą pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį: Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis ir ateityje. Atšaukimo atveju mes nedelsdami ištrinsime atitinkamus duomenis, jei tolesnis duomenų tvarkymas negali būti pagrįstas teisiniu pagrindu tvarkant be sutikimo. Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, atlikto pagal jūsų sutikimą, teisėtumui iki jo atšaukimo;
  • Teisė pateikti skundą pagal GDPR 77 straipsnį: Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia GDPR, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, nepažeidžiant jokių kitos administracinės ar teisminės gynybos priemonės, visų pirma jūsų gyvenamosios vietos, darbo vietos ar tariamo pažeidimo vietoje.

 

6. Teisė prieštarauti

Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus interesus pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį, turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 1 straipsnį. 21 GDPR, su sąlyga, kad taip yra. Yra tam tikrų priežasčių, kurios kyla dėl jūsų konkrečios situacijos, arba prieštaravimas yra nukreiptas prieš tiesioginį paštą. Pastaruoju atveju turite bendrą prieštaravimo teisę, kurią įgyvendinsiu nenurodydamas konkrečios situacijos.

Jei norite pasinaudoti atšaukimo ar prieštaravimo teise, pakanka el. pašto adreso: info@smh-gmelin.de

7. Teisė apskųsti kompetentingą priežiūros instituciją

Pažeidus duomenų apsaugos įstatymus, atitinkamas asmuo turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kompetentinga priežiūros institucija duomenų apsaugos klausimais yra federalinės žemės, kurioje įsikūrusi mūsų įmonė, valstijos duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūnų sąrašą ir jų kontaktinę informaciją galite rasti šioje nuorodoje: https: //www.bfdi .bund.de / DE / Infothek / Anschriften_Links / anschriften_links-node.html .

 

8. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenų saugojimo trukmė nustatoma pagal atitinkamą įstatymų numatytą saugojimo laikotarpį (pvz., komercinių ir mokesčių saugojimo laikotarpius). Pasibaigus laikotarpiui, atitinkami duomenys bus ištrinti, jei jie nebereikalingi sutarčiai įvykdyti ar inicijuoti sutartį ir (arba) mes neturime teisėtų interesų toliau saugoti