Ochrona danych

1. Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na definicjach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy przyjęto ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosowane są między innymi następujące definicje: dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, osoba odpowiedzialna, odbiorca, osoba trzecia, zgoda.

2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny :

S.M.H. Gmelin + Co. GmbH

Lembergstrasse 19

72766 Reutlingen

& nbsp;

3. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania

3.1 Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to: Typ przeglądarki / wersja przeglądarki Wykorzystywany system operacyjny Referrer URL Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp Czas żądania serwera Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

& nbsp;

3.2 Zbieranie danych podczas kontaktu

Gdy kontaktujesz się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila), gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Twojego żądania, ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania, np. przy zawieraniu umowy.

& nbsp;

& nbsp;

3.3 Wykorzystanie Twoich danych do bezpośredniej poczty

3.3.1 Reklama pocztą

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej korespondencji bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile otrzymaliśmy od Ciebie te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego – tytuł, stopień naukowy, Twoją datę urodzenia i Twoją Zapisać nazwę zawodową, branżową lub firmową zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych w tym celu, wysyłając wiadomość na adres post@24eCom.com. Twoje dane zostaną natychmiast usunięte.

& nbsp;

4. Korzystanie z plików cookie

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Możesz zapobiec przechowywaniu takich plików cookie w przeglądarce, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Obowiązująca ustawa o ochronie danych przyznaje użytkownikowi kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawa do informacji i interwencji) w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, o czym informujemy poniżej:

  • Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 RODO: W szczególności masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania lub kryteria ustalania okresu przechowywania, istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pochodzenia Twojego dane, jeśli ich nie pozyskaliśmy, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania, a także o prawie do uzyskania informacji o gwarancje zgodnie z Art. 46 RODO przy przekazywaniu danych istnieją w krajach trzecich;

& nbsp;

  • Prawo do korekty zgodnie z Art. 16 RODO: Masz prawo do natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie i / lub uzupełnienia niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
  • Prawo do usunięcia zgodnie z Art. 17 RODO: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są wymagania Art. 17 ust.1 RODO. Prawo to nie istnieje jednak w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO: Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod warunkiem sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, jeżeli odmówisz usunięcia danych z powodu niedopuszczalne przetwarzanie danych, a zamiast tego zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli potrzebujesz swoich danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, gdy nie potrzebujemy już tych danych po osiągnięciu celu lub jeśli wniosłeś sprzeciw z powodu Twoja konkretna sytuacja, o ile nie została jeszcze ustalona, ​​czy nasze uzasadnione powody przeważają;
  • Prawo do informacji zgodnie z Art. 19 RODO: Jeśli doszedłeś prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do poprawienia lub usunięcia tego dla wszystkich odbiorców, którym dane osobowe ujawniono dane dotyczące Ciebie lub ograniczenie ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo do otrzymywania informacji o tych odbiorcach.
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO: Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie, jeśli jest to technicznie możliwe jest wykonalne;
  • Prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z Art. 7 ustęp 3 RODO: Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody niezwłocznie usuniemy dane dane, o ile dalsze przetwarzanie nie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody do momentu cofnięcia;
  • Prawo do wniesienia skargi zgodnie z Art. 77 RODO: Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek inne administracyjne lub sądowe środki odwoławcze, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

& nbsp;

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.f RODO, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. są powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko direct mail. W tym drugim przypadku masz ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizuję bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wiadomość e-mail na adres: info@smh-gmelin.de

7. Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https: //www.bfdi .bund.de / DE / Infothek / Anschriften_Links / anschriften_links-node.html .

& nbsp;

8. Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania w celach handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i / lub nie mamy uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu